Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 984

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 984
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, общинският съвет реши:

1. Утвърждава компенсирана промяна в капиталовия бюджет на Община Русе за 2006 г., както следва:
Функция 07 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”
Дейност 751 “Библиотеки с регионален характер” – дофинансиране със собствени приходи
§ 5201 “Придобиване на компютри и хардуер” – 1 400 лв.
Обект “Компютри – 1 бр. РБ “Л. Каравелов”
§ 52 03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения” + 1 400 лв. Обект “Централа за пожароизвестителна система – РБ “Л.Каравелов”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/