Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 985 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС, и чл.44, ал.4 от Наредба № 1 на ОбС Русе, и писма с вх. № № 48-25-1-1/12.02.2014 г. и 48-25-1-3/18.03.2014 г., Общинският съвет Русе реши:

Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение „СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ”, ЕИК121485764, за нуждите на дружество „Военноинвалид”- Русе, върху имот в гр. Русе по ул. “Ген.Гурко” № 1, бл. „Строител”, представляващ клубно помещение – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.119.3.1 със застроена площ 48,77 кв.м., предмет на АОС № 7216/04.04.2014г., за срок от /5/ пет години.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)