Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 985 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл. 76, ал. 3, чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 от Закона за обществените библиотеки и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Русе реши:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Русе, както следва:
§1. В чл. 53, б. „з“, в т. 4 „Копиране на библиотечни документи“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Таксите по т. 4.3 “Формат А4 – цветно копиране‘‘ – т. 4.3.1, т. 4.3.2, т. 4.3.3 и т. 4.3.4 се изменят, както следва:
4.3
Формат А4 – цветно копиране
услуга
цена
4.3.1
под 50% цветно изображение
едностранно
0.70
4.3.2
под 50% цветно изображение
двустранно
1.30
4.3.3
над 50% цветно изображение  
   едностранно
1.00
4.3.4
над 50% цветно изображение
двустранно
1.90
2. Допълва се нова точка 4.4 „Формат А3 – цветно копиране“ , както следва:
4.4.
Формат А3 – цветно копиране
услуга
цена
4.4.1
под 50% цветно изображение
едностранно
1.30
4.4.2
под 50% цветно изображение
двустранно
2.50
4.4.3
над 50% цветно изображение
едностранно
2.00
4.4.4
над 50% цветно изображение
двустранно
4.00
§ 2. В чл. 59 , ал.1 отпадат т. 28, 28.1., 28.2. б. „а“ и б. „б“.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)