Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 986 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Русе реши:
І. Приходи – държавни дейности
§2405 „“Приходи от наеми на имущество“ +2 500лв.
ОУ „Тома Кърджиев“ +2 500лв.
§3619 „Други неданъчни приходи“ +300лв.
§3702 „Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на
бюджетните предприятия“ -75лв.
ОУ „Тома Кърджиев“ (-)75лв.
Всичко приходи държавна дейност: +2 725лв.
ІІ. Приходи – местна дейност
§2404 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ +72 000лв.
§2405 „“Приходи от наеми на имущество“ +2 000лв.
РБ „Любен Каравелов“ +2 000лв.
Всичко приходи местна дейност: +74 000лв.
Всичко приходи по бюджета: +76 725лв.
ІІІ. Разходи – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§1020 „Външни услуги“ +2 725лв.
ОУ „Тома Кърджиев“ +2 725лв.
Всичко за дейност: +2 725лв.
Всичко за функция: +2 725лв.
Всичко разходи държавни дейности: +2 725лв.
ІV. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§1016 „Вода, горива и енергия“ +51 598лв.
Всичко за дейност: +51 598лв.
Всичко за функция: +51 598лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 604 „Осветление на улици и площади“
§1016 „Вода, горива и енергия“ -250 000лв.
Всичко за дейност: -250 000лв.
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§1015 „Материали“ ОП „Комунални дейности“ +245 500лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Автоматичен пистолет към маркировъчна
машина „Хофман“ Н18-1“ 1 бр. ОП „Комунални дейности“ +4 500лв.
Всичко за дейност: +250 000лв.
Всичко за функция: 0лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§1015 „Материали“ ОП „Русе арт“ +2 415лв.
§1020 „Разходи за външни услуги“ +16 300лв.
§1062 „Разходи за застраховки“ +1 102лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“
Обект „WorkFlow“ /1 работно място – ОП „Русе арт“/ +585лв.
Всичко за дейност: +20 402лв.
Всичко за функция: +20 402лв.
Всичко разходи местни дейности: +72 000лв.
V. Разходи – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 739 „Музеи, художествени галерии с регионален характер“
§1020 „Външни услуги“ ОБКИ Художествена галерия-Русе -1 310лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Мултифункционално устройство“ 1бр. +900лв.
ОБКИ Художествена галерия-Русе +900лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“
Обект „MS Windows 7“ 1бр. ОБКИ Художествена галерия-Русе +410лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Дейност „Библиотеки с национален и регионален характер“
§1015 „Материали“ РБ „Любен Каравелов“ +2 000лв.
Всичко за дейност: +2 000лв.
Всичко за функция: +2 000лв.
Всичко разходи – дофинансиране +2 000лв.
Всичко разходи по бюджета +76 725лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)