Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 986

Прието с Протокол № 49/16.09.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.76, ал.3 от АПК, Общинския съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 на Общински съвет – Русе за символиката на Община Русе, както следва:
1. Въвеждат се три нови подточки в чл.43, ал.1, т. 2 – Образование и наука:
• т. 2.3. За цялостен принос в областта на предучилищното, началното, основното и средното образование – една индивидуална;
• т. 2.4. За учителски екип от детски градини – една колективна;
• т. 2.5. За учителски екип от основни, средни общообразователни училища и професионални гимназии – една колективна.
2. Променя се номерацията, както следва:
• т.2.3. става 2.6.;
• т. 2.4. става 2.7. и нейния текст се променя, както следва: За цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на висшето образование и науката – една индивидуална.
• т. 2.5. става 2.8.
3. В чл.26, ал.2 отпада края на изречението: „определена с решението на Общинския съвет”.
4. В чл.29, ал.1 думите „на тържествена сесия” се заменят с „тържествено”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)