Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 987 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. № ОИ-10-33/14.03.2022 г. и извлечение от Протокол №29/25.05.2022 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

  1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. с продажба на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №704.350, с площ от 269 кв.м., с трайно предназначение: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗРЗСПЗЗ/, находящ се в землището на с. Долно Абланово, Община Русе, местност „Пачева чешма“, Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ № 10442/11.04.2022г., вписан под №171, том 12, н.д. 2461, ДВР 4251, вх. № 4364 от 13.04.2022г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1106.00 лева, без дължими данъци и такси.
  2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №704.350, с площ от 269 кв.м., с трайно предназначение: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗРЗСПЗЗ/, находящ се в землището на с. Долно Абланово, Община Русе, местност „Пачева чешма“, Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ № 10442/11.04.2022г., вписан под №171, том 12, н.д. 2461, ДВР 4251, вх. № 4364 от 13.04.2022г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 1106.00 лв., без дължими данъци и такси.
    Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжната процедура и са за сметка на спечелилия участник – купувач.
    30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейностите, визирани в чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.
    Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)