Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 987 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 Закона за общинска собственост и чл. 59, ал. 2, т. 3 от Закона за физическо възпитание и спорта, чл. 73, ал. 3 от ППЗФВС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за спортните обекти управлявани от Общинско предприятие „Спортни имоти” Русе, басейните – общинска собственост, както и допълнителните площи към обектите, които не се ползват целогодишно, за периода 01.10 до 30.04 на календарната година да се заплаща 20% от договорената наемната цена, когато ползването на обекта е прекратено с писмено уведомление до Община Русе.
2. Дава съгласие за обектите, разположени в спортните обекти, с предназначение различно от спортно, да се заплаща наем в размер на 20% от договорената наемната цена през периода 01.10. до 30.04., когато ползването на обекта е прекратено с писмено уведомление до Община Русе..

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)