Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 987 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.36 ал.2 от Постановление №332 от 22.12.2017 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018г., Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г., както следва:

Чл. 36, ал.1, т.1
Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“
Добавя се:
1. 1. Даниела Петкова Слатински –Младши експерт, новоназначена – билети2.
ОУ „Братя Миладинови“
Отпада:
2.Миглена Николова Ковачева – домакин, напуснала – билети
Добавя се:
2.Красимира Георгиева Маринова – домакин, новоназначена – билети
ДГ „Здравец“
Отпада:
2.Десислава Николова Цанева – касиер-домакин – билети
Добавя се:
2.Румяна Борисова Димитрова – касиер-домакин – билети
ОП „Паркстрой-Русе“
Отпада:
3.Галина Пламенова Барашка – Ръководител звено „Земеделски земи, пасища“ – напуснала-карта
Добавя се:
4.Николай Сидеров Златев – Ръководител звено „Земеделски земи, пасища“ – новоназначен-карта

Лицата имат право на транспортни разходи въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностната характеристика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)