Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 987

Прието с Протокол № 49/16.09.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА във връзка с чл. 198е, ал.5 от ЗВ, Общинският съвет реши:

1. Упълномощава Божидар Йотов, в качеството му на кмет на Община Русе да участва Общото събрание за учредяване на Асоциация по ВиК, обхващаща обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Русе” ООД и в разпределянето на определеното процентно съотношение на гласовете на общините, съобразно обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе, съгласно нормите на Закона за водите и Решение № РД – 02 – 14 – 2234/22.12.09г на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
2. На основание чл.198е, ал.3 от ЗВ при невъзможност за участие на Кмета на Община Русе, определя за представител на общината в посоченото в т.1 Общо събрание общинският съветник Свилен Филипов Иванов, като го упълномощава с правата по точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)