Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 988 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 5, чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Отнема правото на управление от Общинско предприятие „Спортни имоти” върху обект, представляващ „Гребна база-масивна сграда /хангар/ и масивна сграда/гребна база/, описани в АОС 6503/06.07.2011 г. и предоставя същия за управление на кмета на Община Русе.
2. Приема промяна на Приложение № 1 „Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“, неразделна част от Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти“, като изважда от Списъка обекта, посочен в т. 11, а именно: „Гребна база”- масивна сграда/хангар/ и масивна сграда/гребна база/, описани в АОС 6503/06.07.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)