Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 988 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ с адрес: гр. София, ул. “Св.св. Кирил и Методий” № 17-19, ЕИК 831661388, представлявано от Деница Пламенова Николова – Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2014 – 2020“, в размер на 726 262,70 лв. (Седемстотин двадесет и шест хиляди двеста шестдесет и два лева и седемдесет стотинки), представляващи 35 % от стойността на проекта, във връзка със сключен административен договор № BG16RFOP001-1.005-0005-C01 по Оперативна програма „Регионално развитие 2014-2020“, за изпълнение на Проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията за жилищно настаняване на Община Русе“.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе – Пламен Стоилов да подпише Записа на заповед и всички изискуеми документи по издаване на същия в изпълнение на решението на ОбС– Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)