Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 988

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 988
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл.21 ал.1 т.8 ЗМСМА, чл.10 ал.1 т.4 от Наредба №9, чл.270 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

1. Отписването на придобитите активи от „Истър” ЕООД след 31.08.2005 г. да се извърши за сметка на собствения капитал на дружеството.
2. Намалява основния капитал на „Истър” ЕООД в ликвидация от 129 хил.лв. на 5 хил.лв.
3. Да се предоставят безвъзмездно от „Истър” ЕООД в ликвидация на ОП „Пътно поддържане и сигнализация” годните за употреба и необходими за дейността му материали и стоково материални ценности.
4. Изважда от активите на Община Русе актива „Съоръжение – варов възел” с балансова стойност към 31.08.2005 г. 1335 лв. и го предоставя на „Истър” ЕООД в ликвидация.
5. Приема началния счетоводен баланс при ликвидация на „Истър” ЕООД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/