Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 988

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.ал. 1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години част от имот общинска собственост в гр. Русе, ул. “Фердинанд“ № 3-А, ет.4, стая №1, по АОС№ 225/1996год. за клуб на сдружение “Съюз на пенсионерите – 2004”, с обща площ от 26,40 кв.м. и месечна наемна цена – 20,00лв. с ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Русе след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години за посоченият в т. 1. обект.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)