Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 989 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие и одобрява кандидатстването на Община Русе с проектно предложение „Възстановяване на първоначалните параметри за язовир „Образцов чифлик“, процедура BG16M1OP002-4.004 Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.;
2. Първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г., да бъдат покрити от бюджета на Община Русе;
3. Дава съгласие Община Русе да осигури съфинансиране в размер до 226 633,92 лв. с ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)