Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 989

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 989
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.2 от ЗОбщС и чл.6 от Правилника за организацията и управлението на СЗ “КООРС”, общинският съвет реши:

1. Изменя Решение № 900 на ОбС – Русе, прието с Протокол № 44/31.03.2006 г., както следва: В чл.8, т.2 от Структурата на СЗ “КООРС” в израза “Младши експерт – пом.-ръководител” думата “Младши” се заменя с думата “Главен”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/