Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 99 Прието с Протокол № 5/01.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 8 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:
Приема Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2015-2019 година, съгласно Приложение №1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 г.