Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 99 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл. 12, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе за общинската собственост, Общински съвет – Русе  реши:

            Предоставя на Областна дирекция на МВР – Русе, ЕИК: 129009895 безвъзмездно за управление за срок от 10 (десет) години следните недвижими имоти – общинска собственост, представляващи:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.558.11.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 19 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, кв. „Дружба“ – 3, ул. „Даме Груев“ №2, бл. 4, вх. 5, ет. 0, намиращ се в сграда №11, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.558, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с прилежащи части: 0,96 % идеални части от сградата и 9,51 % идеални части от самостоятелен обект с идентификатор 63427.4.558.11.48, съседни самостоятелни обекти в сградата:

– на същия етаж: 63427.4.558.11.42, 63427.4.558.11.48;

– под обекта: 63427.4.558.11.39;

– над обекта: 63427.4.558.11.10.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №7173/13.02.2014 г., вписан под №132, том 5, д.в.р. №196, н.д. 920, вх. №1995 от 21.02.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.558.11.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 7,50 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, кв. „Дружба“ – 3, ул. „Даме Груев“ №2, бл. 4, вх. 5, ет. 0, намиращ се в сграда №11, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.558, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с прилежащи части: 0,38 % идеални части от сградата и 3,75 % идеални части от самостоятелен обект с идентификатор 63427.4.558.11.48, съседни самостоятелни обекти в сградата:

– на същия етаж: 63427.4.558.11.43, 63427.4.558.11.48, 63427.4.558.11.41;

– под обекта: 63427.4.558.11.39;

– над обекта: 63427.4.558.11.10.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №7174/13.02.2014 г., вписан под №103, том 6, дв вх. 2329, н. а. 1096, вх. №2370 от 28 .02.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.558.11.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 13,50 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, кв. „Дружба“ – 3, ул. „Даме Груев“ №2, бл. 4, вх. 5, ет. 0 , намиращ се в сграда №11, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.558, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с прилежащи части: 0,69 % идеални части от сградата и 6,75 % идеални части от самостоятелен обект с идентификатор 63427.4.558.11.48, съседни самостоятелни обекти в сградата:

– на същия етаж: 63427.4.558.11.44, 63427.4.558.11.48, 63427.4.558.11.42;

– под обекта: 63427.4.558.11.39;

– над обекта: 63427.4.558.11.10.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №7175/13.02.2014 г., вписан под №135, том 5, дв. вх. 1969, н.д. 923, вх. №1997 от 21.02.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.558.11.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 12,90 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, кв. „Дружба“ – 3, ул. „Даме Груев“ №2, бл. 4, вх. 5, ет. 0, намиращ се в сграда №11, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.558, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с прилежащи части: 0,66 % идеални части от сградата и 6,45 % идеални части от самостоятелен обект с идентификатор 63427.4.558.11.48, съседни самостоятелни обекти в сградата:

– на същия етаж: 63427.4.558.11.48, 63427.4.558.11.43;

– под обекта: 63427.4.558.11.40, 63427.4.558.11.39;

– над обекта: 63427.4.558.11.9, 63427.4.558.11.10.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №7176/13.02.2014 г., вписан под №104, том 6, дв.вх. 2335, н.д. 1097, вх. №2371 от 28.02.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.558.11.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 14,80 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, кв. „Дружба“ – 3, ул. „Даме Груев“ №2, бл. 4, вх. 5, ет. 0, намиращ се в сграда №11, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.558, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с прилежащи части: 0,75 % идеални части от сградата и 7,41 % идеални части от самостоятелен обект с идентификатор 63427.4.558.11.48, съседни самостоятелни обекти в сградата:

– на същия етаж: 63427.4.558.11.46, 63427.4.558.11.48;

– под обекта: 63427.4.558.11.40;

– над обекта: 63427.4.558.11.8, 63427.4.558.11.9.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №7177/13.02.2014 г., вписан под №131, том 5, н.д. 919, д.в.р. 1957, вх. №1998 от 21.02.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.558.11.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 44,50 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, кв. „Дружба“ – 3, ул. „Даме Груев“ №2, бл. 4, вх. 5, ет. 0, намиращ се в сграда №11, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.558, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с прилежащи части: 2,26 % идеални части от сградата и 22,26 % идеални части от самостоятелен обект с идентификатор 63427.4.558.11.48, съседни самостоятелни обекти в сградата:

– на същия етаж: 63427.4.558.11.37, 63427.4.558.11.47, 63427.4.558.11.48, 63427.4.558.11.45;

– под обекта: 63427.4.558.11.40;

– над обекта: 63427.4.558.11.7, 63427.4.558.11.8.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №7178/13.02.2014 г., вписан под №134, том 5, д.в.р. 1962, н.д. 977, вх. №1999 от 21.02.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.558.11.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 87,70 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, кв. „Дружба“ – 3, ул. „Даме Груев“ №2, бл. 4, вх. 5, ет. 0, намиращ се в сграда №11, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.558, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с прилежащи части: 4,45 % идеални части от сградата и 43,87 % идеални части от самостоятелен обект с идентификатор 63427.4.558.11.48, съседни самостоятелни обекти в сградата:

– на същия етаж: 63427.4.558.11.46, 63427.4.558.11.37, 63427.4.558.11.48;

– под обекта: 63427.4.558.11.40;

– над обекта: 63427.4.558.11.7, 63427.4.558.11.6, 63427.4.558.11.9, 63427.4.558.11.8.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №7179/14.02.2014 г., вписан под №130, том 5, н.д. 918, д.в.р. 1356, вх. №2000 от 21.02.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

Заедно с прилежащият към всички описани обекти самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.558.11.48 по КККР на гр. Русе с площ от 62,10 кв.м., с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, с адрес на имота: гр. Русе, кв. „Дружба“ – 3, ул. „Даме Груев“ №2, бл. 4, вх. 5, ет. 0, намиращ се в сграда №11, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.558, при граници и съседни самостоятелни обекти в сградата:

– на същият етаж: 63427.4.558.11.45, 63427.4.558.11.46, 63427.4.558.11.47, 63427.4.558.11.41, 63427.4.558.11.42, 63427.4.558.11.43, 63427.4.558.11.44;

– под обекта: 63427.4.558.11.40, 63427.4.558.11.39;

– над обекта: 63427.4.558.11.8, 63427.4.558.11.6, 63427.4.558.11.10, 63427.4.558.11.9.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)