Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 99

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 99
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 ЗОС и чл.35, ал.1, т.2 от Наредба №1 на Общински съвет Русе, Общински съвет Русе реши:

    1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Борис Илиев Неделчев чрез изкупуване дела на общината в имот №116012 (сто и шестнадесет хиляди и дванадесети) с обща площ 3,396 (три декара триста деветдесет и шест кв.м) дка в местност „Юртулука”, четвърта категория, начин на трайно ползване – полска култура в землището на с. Ново село, Община Русе, при граници: имот №116003 – нива на Асен Иванов Кабаев; имот №116018 – полска култура на Гана Неделчева Енчева; имот №000166 – път ІV кл. на Община Русе; имот №000284 – полски път, представляваща 90/ 3396 ид.ч.   – за цена 56,00 (петдесет и шест) лева.
    2. Данъците и таксите са за сметка на купувача.
    3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор със Борис Илиев Неделчев по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС.