Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 990 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните общински поземлени имоти:
1.1. Урегулиран поземлен имот XI, в квартал 9, образуван от имот 23 по регулационен и застроителен план на с. Басарбово, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ:02796, с площ 892 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ VI от квартал 9, УПИ XII от квартал 9, улица, УПИ X от квартал 9, УПИ IX в квартал 9. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10316/09.12.2021 г., вписан под №167, том 43, н.д. 9038, д.в.р. 15078, вх. №15297 от 15.12.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 25 348,00 лева (двадесет и пет хиляди триста четиридесет и осем лева), без дължими данъци и такси.
2.2. Урегулиран поземлен имот XII, в квартал 9, образуван от имот 23 по регулационен и застроителен план на с. Басарбово, Община Русе, Област Русе, с площ 922 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ XIII от квартал 9, улица, УПИ XI от квартал 9, УПИ V от квартал 9 . За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10317/09.12.2021 г., вписан под №176, том 43, н.д. 9047, д.в.р. 15095, вх. №15298 от 15.12.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 26 201,00 лева (двадесет и шест хиляди и двеста и един лева), без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.
30% от приходите от реализираната продажба да се използват за реализиране на дейностите по чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на територията на съответното населено място.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)