Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 990 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 310, ал. 5 във връзка с чл. 311, ал. 2, т. 2 и чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО и във връзка чл. 10, ал. 2, т. 2, б. „б“ от Наредба №9 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (посл. изм. и доп. ДВ, бр.78 от 29.09.2017 г.), Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие за промяна на официалния адрес на ДГ „Радост“ от „ул. Дондуков – Корсаков“ №5 на ул. „Богдан Войвода“ №6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)