Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 990

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1 на Общинския съвет /ОбС/ за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.39 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 01.12.2010 г. до 01.01.2011 г. на част от терени публична общинска собственост в гр.Русе, пл. „Свобода” – зона „Б” – за организиран коледен базар за поставяне на:
1. Временни обекти общинска собственост /павилиони/ всеки с площ от 4,00 кв.м. и начална наемна цена за всеки – 360,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.39, раздел ІІ, чл.чл.3,4, 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе;
2. Три броя временни обекти – скари, всяка с площ от 10,00 кв.м. и начална наемна цена за всяка – 375,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба № 2 на ОбС – Русе.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем за срок от 01.12.2010 г. до 01.01.2011 г. с лицата спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)