Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 991 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 и ал.4 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Обществена трапезария и социални жилища“ три стаи, а именно: помещение 1 (бивша каса) с площ от 15 кв.м., помещение 2 (бивш архив) с площ от 15 кв.м. и помещение 3 (бивша стая за синдикални дейности) с площ от 14 кв.м., разположени на втори етаж от сграда с идентификатор 63427.8.1307.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с обща застроена площ от 698 кв.м., брой етажи: 5, с предназначение: Общежитие, с адрес гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул. „Липник“, предмет на АПОС №7295/04.07.2014 г.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)