Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 991

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 991
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, ал.3, ал.4, ал. 5 и ал. 7, и чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министерството на транспорта и съобщенията

І. Да бъде проведен конкурс за възлагане на превоза по автобусни линии: Бургас – Русе, МР № 18 201/23.07.2004 год. и Русе – Попово, МР № 18 101/22.10.2004 год. от Републиканската транспортна схема, като делегира на Кмета на Община Русе изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса;
ІІ. Утвърждава следните критерии, показатели и начин за оценка и класиране на кандидатите:

1. Екологичност на превозните средства:

1.1. Всяко превозно средство със сертификат за екологично работещ двигател:
ЕВРО 4 получава – 8 точки;
ЕВРО 3 получава – 6 точки;
ЕВРО 2 получава – 4 точки;
ЕВРО 1 получава – 2 точки.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки по т. 1-1.1
1.2. Метаново гориво – 8 точки.

2. Цени и социални облекчения – Предложената най-ниска цена получава – 6 точки. На второ място е следващата по размер предложена цена и получава 4 точки. Класираната на трето място цена получава 2 точки.
Социални облекчения – по 2 точки за всяко прието от комисията предложение /социално облекчение/. Цената и приетите от комисията предложения /социални облекчения/ по този критерий се вписват в договора на съответния класиран кандидат.
3. Оборудване на превозните средства за трудноподвижни лица:

3.1. Всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица получава по 5 точки.
3.2. Не оборудваните – 0 точки.

Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки по т. 3-1.
4. Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация – определя се средната възраст на парка, с който се участва и съответствуващия й брой точки.

4.1. От 0 до 2 години – 15 точки;
4.2. Над 2 до 5 години – 10 точки;
4.3. Над 5 до 10 години – 5 точки;
4.4. Над 10 до 15 години – 3 точки;
4.5. Над 15 години – 1 точка;

Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационните талони на автобусите.
При констатирано несъответствие на данните от регистрационния талон с годината на фактическото производство на МПС /табелката/, оценяването се извършва по годината на фактическото производство на МПС /табелката/.
5. Допълнителни услуги в превозните средства /комфортност на автобусите/

5.1. Добро състояние на седалките- 2 точки;
5.2. Изправност на салонното осветление- 2 точки;
5.3. Изправност на уредбата за отопление и вентилация- 2 точки;
5.4. Наличие на стюардеса – 2 точки;
5.5. Наличие на тоалетна – 2 точки.

Точките по критерия се определят като сбор от получените точки за всяко МПС.
Обстоятелствата по този критерий се определят от Протокола за преглед на МПС, издаден от РО ДАИ.
6. Регистрация на участника /седалище и адрес/ – прилага се само при равен резултат:

6.1. Участник със съдебна регистрация и седалище в гр. Русе – 10 точки.
6.2. Участник със съдебна регистрация и седалище извън Община Русе – 1 точка.

НАЧИН НА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ:
Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко предложение, като на първо място се класира предложението на този кандидат, които е с най-голям общ брой точки.
При равенство се прилага критерия по т. 6 /регистрация на участника/.
При повторно равенство се класира получилият по-голям брой точки по критерия: “Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация”.
При трето равенство в резултата, се класира кандидата получил по-голям сбор от точки по критериите: “Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация” и “Екологичност на превозните средства”.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав – Председател и членове – 12 броя, от които:

• Юрист;
• Един представител на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”;
• Един представител на КАТ – Пътна полиция;
• Един представител на Териториална данъчна дирекция;
• Един представител на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт;
• Общински съветници – пет /изброени поименно/;
• Общинска администрация – двама.

ІV. Определя цена на конкурсната документация – 30 лв. /без ДДС/.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/