Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 992 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС, чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Протокол №29/25.05.2022 г. на КОС, Общински съвет – Русе реши:

  1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. за учредяване безвъзмездно право на ползване върху незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.2.745 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ №7, с площ от 1 204 кв.м.трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, предмет на АЧОС №7100/14.11.2013 г., вписан под №48, том 42, н.д.8224, ДВР №16108, вх. рег. №16382 от 19.11.2013 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.
  2. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.2.745 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ №7, с площ от 1 204 кв.м.трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, предмет на АЧОС №7100/14.11.2013 г., вписан под №48, том 42, н.д.8224, ДВР №16108, вх. рег. №16382 от 19.11.2013 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на „Куклен театър – Русе“, БУЛСТАТ: 000522692, за срок от 5 (пет) години, за разполагане на сглобяема сцена на открито за изнасяне на представления с около 100 места за зрители, при спазване на режима на държавните помощи.
    Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)