Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 992 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Неданъчни приходи
§2802 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ +27лв.
§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ 3 118лв.
§3619 „Други неданъчни приходи“ 331лв.
Всичко приходи държавни дейности +3 476лв.
Всичко приходи по бюджета +3 476лв.

ІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§1015 „Материали“ +1 310лв.
ОУ „Тома Кърджиев“ 398лв.
ОУ „Ангел Кънчев“ 382лв.
ОУ „Любен Каравелов“ 70лв.
ОУ „Йордан Йовков“ 261лв.
СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ 27лв.
СОУ „Васил Левски“ 172лв.
§1020 „Външни услуги“ ОУ „Ангел Кънчев“ +203лв.
§1030 „Текущ ремонт“ ОУ „Любен Каравелов“ +1 963лв.
Всичко за дейност +3 476лв.
Всичко за функция +3 476лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ
§0208 „Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение“ -32 338лв.
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает
по трудови правоотношения“ +26 080лв.
§0205 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и др.
на персонала, с характер на възнаграждение“ +782лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО“ +3 494лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +1 252лв.
§0580 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели“ +730лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.

Всичко разходи държавни дейности +3 476лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“ км. Николово
§1020 „Външни услуги“ -2 050лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Система за видеонаблюдение“ 1 бр. +2 050лв.
§5204 „Придобиване на транспортни средства“
Обект „Лек автомобил“ +2000лв.
/било 15000лв.; става 17000лв./
Всичко за дейност +2000лв.
Всичко за функция +2000лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§ 5204 „Придобиване на транспортни средства“
Обект „Товарен пикап-употребяван“ -7 000лв.
било: 2 бр. за 14 000лв.; става: 1 бр. за 7000лв.
Всичко за дейност -7 000лв.
Дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§5202 „Придобиване на сгради“
Обект „Детска градина за интегрирани социални услуги ЖК „Чародейка Г-ЮГ“ по проект „Светилник“ -2000лв.
било:16322лв.; става 14322лв./
Всичко за дейност -2 000лв.
Всичко за функция -9 000лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“
§ 5204 „Придобиване на транспортни средства“
Обект „ Товарен микробус-употребяван“ +7 000лв.
било: 1 бр. за 10 000лв.; става: 1 бр. за 17 000лв.
Всичко за дейност +7 000лв.
Всичко за функция +7 000лв.

Всичко разходи местни дейности 0лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА +3 476лв.

V. Приложение №19 „Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2014г.“
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“ държавна дейност
Било: Става: Разлика:
-Годишен ФРЗ 1 583 220лв. 1 609 300лв. +26 080лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)