Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 992 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-58/13.09.2018г. от „ЕКСПРЕС СЕРВИЗ“ ООД, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.492.6, находящ се в квартал „Образцов чифлик“, гр. Русе, като с плана се определи Предимно производствена зона за застрояване /Пп/. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.492.6, находящ се в квартал „Образцов чифлик“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)