Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 992

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 992
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, ал.3, ал.4, ал. 5 и ал. 7, и чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министерството на транспорта и съобщенията, общинският съвет реши:

І. Утвърждава предложените в Приложение № 1- тролейбусни и автобусни разписания на вътрешноградските линии от Общинската транспортна схема и определя съгласно Приложение № 2 , 3 и 4 линиите и курсовете, които да бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица.
ІІ. Да бъде проведен конкурс за възлагане на превоза по вътрешноградските автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема, с Решение № 694/Пр.34 от 29.07.05 г., като делегира на Кмета на Община Русе изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса.
ІІІ. Утвърждава следните критерии, показатели и начин за оценка и класиране на кандидатите:
1. Екологичност на превозните средства:

1.1. Всяко превозно средство със сертификат за екологично работещ двигател:

ЕВРО 4 получава- 10 точки;
ЕВРО 3 получава – 8 точки;
ЕВРО 2 получава – 6 точки;
ЕВРО 1 получава – 4 точки;

1.2. За автобуси на метан – 10 точки
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС.

2. Цени и социални облекчения – Най-ниската оферирана цена /мин. Ц/ се приема за базисна и кандидатът получава 10 точки.
Точките на съответния кандидат с по- висока офертна цена се получават, като от 10- те точки /базисни/ за всяка стотинка, оферирана по-висока цена спрямо базисната същите се намаляват с половин точка до изчерпването им.
Социални облекчения – по 2 точки за всяко прието от комисията предложение /социално облекчение/ за превозите , извършвани до вилните зони.
Точките по критерия се получават като сбор от получените точки за цената и получените точки за оферираните и приети от комисията социални облекчения.
Цената и приетите от комисията предложения /социални облекчения/ по този критерий се вписват в договора на съответния класиран кандидат. 3. Оборудване на превозните средства за трудноподвижни лица

1. Всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица получава по 10 точки.
2. Не оборудваните – 0 точки.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС.

4. Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация – определя се средната възраст на парка, с който се участва и съответствуващия й брой точки.

1. От 0 до 2 години – 15 точки;
2. Над 2 до 5 години – 10 точки;
3. Над 5 до 10 години – 5 точки;
4. Над 10 до 15 години – 3 точки;
5. Над 15 години – 1 точки;

Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационните талони на автобусите.
При констатирано несъответствие на данните от регистрационния талон с годината на фактическото производство на МПС /табелката/, оценяването се извършва по годината на фактическото производство на МПС /табелката/.

5. Регистрация на участника /седалище и адрес/:
При равни други условия предимство имат фирми със съдебна регистрация и седалище в Община- Русе.
НАЧИН НА КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:
Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко предложение, като на първо място се класира предложението на този кандидат, който е с най-голям общ брой точки.
При равенство се прилага т. 5
При повторно равенство се класира получилият по-голям брой точки по критерия: “Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация”.
При трето равенство в резултата, се класира кандидата получил по- голям сбор от точки по критериите: “Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация”и “Екологичност на превозните средства”.

ІV. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав – Председател и членове – 12 броя, от които:

  • Юрист;
  • Един представител на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”;
  • Един представител на КАТ – Пътна полиция;
  • Един представител на Териториална данъчна дирекция;
  • Един представител на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт;
  • Общински съветници – пет /изброени поименно/;
  • Общинска администрация – двама.

V. Определя цена на конкурсната документация – 30 лв. /без ДДС/.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/