Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 992

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 30 от Наредба №1 на ОбС-Русе за общинската собственост и протокол №113 от 25.08.2010 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с недвижим имот – незастроен терен, намиращ се по ул. „Алеи Възраждане” №138, град Русе, представляващ ПИ 3389 от кв. 340.1 по регулационния план на ЖК „Възраждане” – град Русе, а по кадастрална карта и кадастралните регистри ПИ с идентификатор 63427.1.116, с площ от 402,00 кв. м.
2.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот – незастроен терен, намиращ се по ул. „Алеи Възраждане” №138, град Русе, представляващ ПИ 3389 от кв. 340.1 по регулационния план на ЖК „Възраждане” – град Русе, а по кадастрална карта и кадастралните регистри ПИ с идентификатор 63427.1.116, с площ от 402,00 кв. м., предмет на Акт за частна общинска собственост №3971 от 07.02.2003 г., при начална тръжна цена 159 520,00 лева, без включен ДДС.
3.Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждането на публичен търг с явно наддаване, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
4.Упълномощава Кмета на Община Русе въз основа на резултатите от търга да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)