Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 993 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.50 ал.1 от Постановление № 3 от 15 януари 2014 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на списъка на персонала, имащ право на транспортни разходи в бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 886 от 14.02.2014 г.- Приложение № 17 и Приложение №18, както следва:
По Приложение №17
ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”
Дейност 122 „Общинска администрация“
Добавя се:
1. Валерия Цветкова Борисова –гл. специалист в отдел „Инвестиционно проектиране“ –новоназначена – билети
2. Пенка Димитрова Манева – гл. специалист в отдел „Инвестиционно проектиране“ –новоназначена – билети
3. Светла Белчева Балтаджиева – изпълнител-домакин новоназначена в сектор УССВТ / в сградата на ул. „Котовск“1/- карта
Променя се: от 10 билета на 20 билета- във връзка с промяна на задълженията и естеството на работа на Пенка Кирилова Георгиева- изпълнител –домакин в сектор УССВТ.
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“
Дейност 311 ЦДГ и ОДЗ“
Добавя се:
1. Галя Тодорова Йорданова – домакин- билети – ОДЗ „Р.Княгиня“ гр. Мартен
Отпада:
1. Бонка Пенчева Димитрова – домакин- билети – ОДЗ „Р.Княгиня“ гр. Мартен
Дейност 322 „Общообразователни училища“
Добавя се:
1.Десислава Стефанова Минкова- ЗАТС в ОУ „Г.С. Раковски“ – билети
2.Даринка Иванова Николова – касиер-счетоводител в ОУ „Ал.Константинов“-билети
3.Калина Петрова Велчева- касиер-домакин- ОУ „Т. Кърджиев“- билети
4. Величка Атанасова Бухова – касиер-домакин, ОУ „Н.Обретенов“-билети
ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
Добавя се:
1. Румяна Крумова Стоянова – домоуправител в ОП „Управление на общински имоти“- карта.
Отпада:
1. Нели Димитрова Христова – домоуправител в ОП „Управление на общински имоти“- карта.

По Приложение №18
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“
Добавя се:
1. Нела Грозданова Великова – Старши учител ЦДГ «Червена шапчица» филиал с. Бъзън.
Отпада:
1. Албена Тошкова Маринова – Младши учител ЦДГ «Червена шапчица».

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)