Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 993 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-57/28.08.2018г. от Николай Иванов Карабуров, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.166.527, находящ се в местността „АСТАРДЖИЙКА“, гр. Русе, като с плана се определи вилна зона за застрояване – Ов. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.166.527, находящ се в местността „АСТАРДЖИЙКА“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)