Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 993

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.41, ал.2 и чл.37, ал.1 от ЗОС; във връзка с чл. 36, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе и протокол №113/25.08.2010 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на четири броя гаражи долепени до съществуваща гаражна група, ситуирана в ЖК „Родина ІІ”, югоизточно от жил.бл.Боримечка и северозападно от бул.България, кв.761 по плана на гр.Русе, както следва:
– Гараж №1 с размери 3.50/6.00 м.и разгъната застроена площ 21,00 кв.м., при начална тръжна цена от 1 700,00 лева, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №2 с размери 3.50/6.00 м.и разгъната застроена площ 21,00 кв.м., при начална тръжна цена от 1 700,00 лева, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №3 с размери 3.50/6.00 м.и разгъната застроена площ 21,00 кв.м., при начална тръжна цена от 1 700,00 лева, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №4 с размери 3.50/6.00 м.и разгъната застроена площ 21,00 кв.м., при начална тръжна цена от 1 700,00 лева, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Въз основа на резултатите от търга, Кметът на Община Русе да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за учредяване право на строеж.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)