Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 994 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

1. Приема нова численост на персонала, считано от 01.01.2014 г. по Приложение № 19 към Бюджет 2014 година, утвърден с Решение № 886 по Протокол от 14.02.2014 г. на Общински съвет Русе, както следва:
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“
Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ“ /държавна дейност/ – 737 щ. бр.
Дейност 312 „Специални детски градини”/държавна дейност/ – 5 щ. бр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)