Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 994

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал.1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, чл.6, ал.1 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, който се използва за стопански цели, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.7.399, с площ 1804 кв. м. и с построената в него едноетажна, масивна сграда със сутерен – магазин за хранителни стоки /супермаркет/ със застроена площ 1438 кв. м., с изба под част от сградата с площ 1210 кв.м., с идентификатор 63427.7.399.1, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 63427.7.736, 63427.7.342, 63427.7.737, 63427.7.734, с адрес гр. Русе, ж. к. Здравец – изток, бул. Липник № 70а, акт за общинска собственост № 5555 от 23.10.2008 г., наричан по-нататък за краткост “обекта”.
2. Начална тръжна цена – 900 000 лв.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозит за участие в търга – 200000 лв., който се внася в срок до 15 работни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
5. Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на община Русе, сектор “Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 360 лв. и се заплаща в офиса на “ТБ Инвестбанк” АД, клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.
6. Срок за закупуване на тръжна документация – не по-кратък от 10 дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
7. Срок за подаване на предложения за участие в търга – не по-кратък от 15 дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
8. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в срок до 16,00 часа на 14-ия работен ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка.
9. Търгът да се проведе на 17-ия работен ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 17,30 часа, заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. Свобода 6.
10. Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло в деня на подписване на договора за продажба.
11. Утвърждава тръжната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.
12. Определя комисия в състав от 7 членове – Бедрос Пихливанян, Стефан Бучаков, Свилен Лазаров и Пламен Ангелов – общински съветници и трима от общинска администрация, съгласно чл.7, т.20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.
13. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
14. Възлага на комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
15. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.
16. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)