Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 995 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

 1. Приема изменение и допълнение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №771, прието с протокол №29/24.01.2022 г., както следва:
  1.1. премахва от раздел А.Апартаменти точка №1114 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, ул. „Никола Табаков“ №3, блок 108, вход „Б“, етаж 7, ап. 14, предмет на АЧОС №1905/20.05.1998 г.;
  1.2. премахва от раздел А.Апартаменти точка №11 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Боримечка“ №29, етаж 1, ап. 1, предмет на АЧОС №7168/31.01.2014 г.;
  1.3. премахва от раздел А.Апартаменти точка №12 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Боримечка“ №29, етаж 1, ап. 2, предмет на АЧОС №7168/31.01.2014 г.;
  1.4. премахва от раздел А.Апартаменти точка №13 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Боримечка“ №29, етаж 1, ап. 3, предмет на АЧОС №7168/31.01.2014 г.;
  1.5. премахва от раздел А.Апартаменти точка №14 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Боримечка“ №29, етаж 2, ап. 4, предмет на АЧОС №7168/31.01.2014 г.;
  1.6. премахва от раздел А.Апартаменти точка №15 – жилищен имот, представляващ етаж от сграда с административен адрес гр. Русе, ул. „Войводова“ №50, етаж 1, предмет на АЧОС №1599/25.09.1997 г.;
  1.7. премахва от раздел Б.Къщи точка №24 – жилищен имот, обособен като самостоятелен обект по правилата на етажната собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. „Буров“ №11, вход 2 (3-стайно жилище), предмет на АЧОС №10050/23.03.2021 г.
  1.8. създава нова точка №1595 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“ №36, бл. 86, вх. „А“, ет. 5, ап. „А“, предмет на АЧОС №3370/21.02.2000 г.
  1.9. създава нова точка №185 в раздел Б. Къщи – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 1, ап. №1, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  1.10. създава нова точка №186 в раздел Б. Къщи – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 1, ап. №2, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  1.11. създава нова точка №187 в раздел Б. Къщи – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 1, ап. №3, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  1.12. създава нова точка №188 в раздел Б. Къщи – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 1, ап. №4, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  1.13. създава нова точка №189 в раздел Б. Къщи – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 1, ап. №5, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  1.14. създава нова точка №190 в раздел Б. Къщи – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 1, ап. №6, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  1.15. създава нова точка №191 в раздел Б. Къщи – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 1, ап. №7, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  1.16. създава нова точка №192 в раздел Б. Къщи – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 1, ап. №8, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  1.17. създава нова точка №193 в раздел Б. Къщи – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 2, ап. №9, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  1.18. създава нова точка №194 в раздел Б. Къщи – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 2, ап. №10, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  1.19. създава нова точка №195 в раздел Б. Къщи – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 2, ап. №11, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  1.20. създава нова точка №196 в раздел Б. Къщи – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 2, ап. №12, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  1.21. създава нова точка №197 в раздел Б. Къщи – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 2, ап. №13, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.
 2. Приема изменение и допълнение на Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №771, прието с протокол №29/24.01.2022 г., както следва:
  2.1. премахва точка №31 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Студентска“ №61, блок „Тулча“, вход „В“, етаж 7, ап. „Ж“, предмет на АЧОС №552/28.06.1996 г.;
  2.2 премахва точка №32 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“ №36, блок 86, вход „А“, етаж 5, ап. „А“, предмет на АЧОС №3370/21.02.2000 г.;
  2.3. създава нова точка №79 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, ул. „Никола Табаков“ №3, блок 108, вход „Б“, етаж 7, ап. 14, предмет на АЧОС №1905/20.05.1998 г.;
  2.4. създава нова точка №80 – жилищен имот, представляващ обособен самостоятелен обект по правилата на етажната собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. „Буров“ №11, вход 2 (3-стайно жилище), предмет на АЧОС №10050/23.03.2021 г.
 3. Приема изменение и допълнение на Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №771, прието с протокол №29/24.01.2022 г., както следва:
  3.1. създава нова точка №270 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Боримечка“ №29, етаж 1, ап. 1, предмет на АЧОС №7168/31.01.2014 г.;
  3.2. създава нова точка №271 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Боримечка“ №29, етаж 1, ап. 2, предмет на АЧОС №7168/31.01.2014 г.;
  3.3. създава нова точка №272 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Боримечка“ №29, етаж 1, ап. 3, предмет на АЧОС №7168/31.01.2014 г.;
  3.4. създава нова точка №273 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Боримечка“ №29, етаж 2, ап. 4, предмет на АЧОС №7168/31.01.2014 г.;
  3.5. създава нова точка №274 – жилищен имот, представляващ етаж от сграда с административен адрес гр. Русе, ул. „Войводова“ №50, етаж 1, предмет на АЧОС №1599/25.09.1997 г.;
  3.6. създава нова точка №275 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Студентска“ №61, блок „Тулча“, вход „В“, етаж 7, ап. „Ж“, предмет на АЧОС №552/28.06.1996 г.;
  3.7. премахва точка №52 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 1, ап. №1, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  3.8. премахва точка №53 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 1, ап. №2, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  3.9. премахва точка №54 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 1, ап. №3, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  3.10. премахва точка №55 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 1, ап. №4, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  3.11. премахва точка №56 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 1, ап. №5, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  3.12. премахва точка №57 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 1, ап. №6, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  3.13. премахва точка №58 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 1, ап. №7, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  3.14. премахва точка №59 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 1, ап. №8, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  3.15. премахва точка №60 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 2, ап. №9, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  3.16. премахва точка №61 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 2, ап. №10, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  3.17. премахва точка №62 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 2, ап. №11, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  3.18. премахва точка №63 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 2, ап. №12, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.;
  3.19. премахва точка №64 – жилищен имот, представляващ сграда с административен адрес гр. Русе, бул. „България“ №111, вход 2, ап. №13, предмет на АЧОС №250/15.11.1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)