Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 995 Прието с Протокол № 39/15.11.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост за 2018 г. с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, представляващ ПИ с идентификатор 63427.11.227 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 590 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 12 100 лева /дванадесет хиляди и сто лева/.
II. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, представляващ ПИ с идентификатор 63427.11.227 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 590 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, предмет на АОС № 8723/19.10.2018 г., вписан под № 121, том 33, н.д. 6856, вх. рег. № 13771/22.10.2018 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна продажна цена в размер на 12 100 лева /дванадесет хиляди и сто лева/, без включени дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)