Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 996 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 9 във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „в” от Закона за местните данъци и такси, чл. 79 от АПК и в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.) и Решение №846, прието с протокол №32/12.12.2013 г. на ОбС Русе, Общинският съвет реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§ 1. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова алинея 4:
„(4). За ползване на услугата полудневно отглеждане на деца в общинските детски ясли, родителите и настойниците дължат сумарни месечни такси, както следва:
1. Месечна такса в размер на 5,00 лв.
2. Такса в размер на 1,60 лв. за всеки присъствен ден.”
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 2. Член 29 ”а”, ал. 1 се изменя така:
„(1) За получаване на храна от Детска млечна кухня от родителите на деца до 3-годишна възраст се заплаща стойността на избрани менюта по групи, както следва:
Група № 1 – 1,05 лв./дневно;
Група № 2 – 1,05 лв./дневно.
и влизат в сила от 01.05.2014 г.”
§ 3. Член 31, ал. 4 се изменя така:
„ (4) Ветераните от войните на основание чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните заплащат 30 на сто от получаваната от тях пенсия или от сбора от пенсиите си без добавките, изплащани към тях, но не повече от 75 лева и не повече от реалната издръжка“.
§ 4. В чл. 33а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, ползващи социалните услуги „Домашен помощник“ и „Социален асистент“ в „Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж заплащат месечна такса“.
2. В ал. 2 се създава нова т. 6
„ т.6 Ветераните от войните заплащат такса определена по реда на чл. 33а, ал. 2, т. 3, но не повече от 0, 40 лв./час.“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 5. В чл. 33 след думите „чл. 31” се добавя и „и чл. 33а, ал. 1“.
§ 6. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе влиза в сила от 01.05.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)