Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 996 Прието с Протокол № 39/15.11.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост за 2018 г. с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, Община Русе, представляващ УПИ VIII-103 в кв. 52 по кадастралния и регулационен план на с. Бъзън, отреден за жилищно застрояване, предмет на АОС № 6355/09.12.2010 г., вписан под № 43, том 38, н.д. 8031, вх. рег. № 15529/14.12.2010 г. в Службата по вписванията-гр. Русе към Агенцията по вписванията, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 4 648,70 лева /четири хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и седемдесет стотинки/.
II. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, Община Русе, представляващ УПИ VIII-103 в кв. 52 с площ 1 138 кв.м. по кадастралния и регулационен план на с. Бъзън, отреден за жилищно застрояване, предмет на АОС № 6355/09.12.2010 г., вписан под № 43, том 38, н.д. 8031, вх. рег. № 15529/14.12.2010 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна продажна цена в размер на 4 648,70 лева /четири хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и седемдесет стотинки/, без включени дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)