Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 996

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 996
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ и решение № 908/31.03.06 г. на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема предварителен проект за ПУП на УПИ ХХ-5095 (кв. 418) Спортна зала по плана на гр. Русе – Вариант 5, със следните препоръки:

1.1. Границите на УПИ, предмет на плана да не засягат територията на функциониращото в момента кръстовище с кръгова организация на движението.
1.2. Територията на УПИ VІ-4629 в кв.418.3 – общинска собственост да се приобщи и да се използва за нуждите на проекта.
1.3. Границите на УПИ, предмет на плана в югоизточната му част да се коригира с оглед осигуряване на допълнителна възможност за пешеходен достъп до терена на стадиона от бул.Липник.

2. Дава съгласие да се възложи окончателен проект за ПУП, съобразно препоръките в т.1 от решението, със срок за изработване – 1 месец.
3. Приема разработените 5 варианти като база за разговори с потенциални инвеститори.
4. Задължава кмета на Община Русе и председателя на Общински съвет – Русе да уведомят всички кандидат-инвеститори за намеренията на общината. Да изиска от тях конкретни инвестиционни намерения за тази територия, като формулира следните интереси на общината:

4.1. Изграждане на мултифункционално спортно-зрелищна зала, подходяща за провеждане на състезания от европейски мащаб;
4.2. Изграждане на търговско-развлекателен комплекс тип МОЛ;
4.3. Възможност за запазване велосипедната писта.
Предложенията да се представят до 1 юли и могат да съдържат различни от разгледаните варианти, както и едно или повече организационни решения за инвестиции, финансово-икономическа обосновка, ползи за общината и жителите. Предложенията да се внесат на заседанието на ОбС през м.юли за окончателен избор на вариант.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/