Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 996

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Одобрява териториалния обхват на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – пристанище „ПРИСТИС”, собственост на Община Русе, както следва:
Крайбрежната ивица на река Дунав от км. 493,800 до км. 495,500 по речния километраж на реката, при следните граници: на югозапад – линията минаваща по източната граница на поземлен имот с идентификатор 63427.2.5687, на северозапад – река Дунав, на североизток – линията минаваща по югозападната граница на поземлен имот с идентификатор 63427.2.4991 / КПС „Кея”/ и на югоизток – до обслужващия път /асфалтирани алеи/. Изградените сгради и поземлен имот с идентификатор 63427.2.2 не са предмет на териториалния обхват на пристанище „Пристис”.
2. Да се допълни кадастралната карта с нова граница, отнасяща се до обслужващия път (асфалтирани алеи), до края на месец ноември 2010 г.
3. Вписването на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – пристанище „ПРИСТИС” в Регистъра на пристанищата на Република България, да се извърши в териториалния обхват по т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)