Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 997Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 42, ал. 1, т. 1 и т. 2, и ал. 2, чл. 47, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 2 и ал. 4, чл. 36, ал. 1 и ал. 2, чл. 33, ал. 6 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, Решение №645, прието с протокол №26/14.10.2021 г., Общинският съвет реши:

1. Изменя „Списъка на наемателите, участващи в класирането за закупуване на общински жилища“, утвърден с Решение №877/19.04.2022 г. на Общински съвет – Русе, като подрежда заявителите по точки 46 – 49 (вкл.) в низходящ  ред, съгласно чл. 33, ал. 6 от Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС и проведен на 22.06.2022 г. жребий, както следва:

АЧОСАдрес:Име, презиме и фамилия на заявителяЗаявление
№ от дата
Общ брой точки
46АЧОС №10366гр. Русе, ж.к. Дружба 1, бл. Таня, вх. „А“, ет. 4, ап. 10С. А. Д.94С-402-1 от 18.10.2021 г.55 т.
47АЧОС №9715гр. Русе, кв. Здравец, бл. Кремена, вх. „Б“, ет. 1, ап. 8Г. С. Д.         94Г-4463-1 от 10.12.2021 г.55 т.
48АЧОС №10393ГР. Русе, кв. Здравец-изток, бл. Мура, вх. „Б“, ет. 8, ап. 25Ц. П. Е.        94Ц-776-1 от 19.01.2022 г.55 т.
49АЧОС №5605гр. Русе, кв. Здравец-Изток, бл. Камен, вх. „А“, ет. 4, ап. 3И. Ц. Б.       94И-5683-1 от 20.10.2021 г.55 т.

2. Приема изменение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на  граждани с установени жилищни нужди, раздел А: Апартаменти, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №771, прието с протокол №29/24.01.2022 г., както следва:

2.1. премахва точка №519 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №6, бл. „Таня“, вх. 1, ет. 4, ап. 10, предмет на АЧОС №10366/08.03.2022 г.;

2.2. премахва точка №148 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №6, бл. „Кремена“, вх. 2, ет. 1, ап. 8, предмет на АЧОС №9715/10.03.2020 г.;

2.3. премахва точка №180 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, бл. „Мура“, вх. 2, ет. 8, ап. 25, предмет на АЧОС №10393/15.03.2022 г.

3. Допълва „Списък на общинските жилища за продажба“ на наемателите, настанени в тях по административен ред, както следва:

3.1. създава нова точка №46 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №6, бл. „Таня“, вх. 1, ет. 4, ап. 10, предмет на АЧОС №10366/08.03.2022 г.;

3.2. създава нова точка №47 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №6, бл. „Кремена“, вх. 2, ет. 1, ап. 8, предмет на АЧОС №9715/10.03.2020 г.;

3.3. създава нова точка №48 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, бл. „Мура“, вх. 2, ет. 8, ап. 25, предмет на АЧОС №10393/15.03.2022 г.

4. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. с продажби на следните жилищни имоти – частна общинска собственост:

4.1. СОС с идентификатор 63427.4.210.7.10 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №10, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 61,34 кв.м., заедно с прилежащите изба №9 с площ от 5,44 кв.м. и 4,23% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №6, бл. „Таня“, вх. 1, ет. 4, предмет на АЧОС №10366/08.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 73 415,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.2. СОС с идентификатор 63427.7.385.2.36 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №8, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 80,71 кв.м., заедно с прилежащите изба №2 с площ от 2,54 кв.м. и 1,908% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №6, бл. „Кремена“, вх. 2, ет. 1, предмет на АЧОС №9715/10.03.2020 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 103 787,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.3. СОС с идентификатор 63427.7.357.5.61 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №25, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,22 кв.м., заедно с прилежащите изба №26 с площ от 2,11 кв.м и 0,428% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, бл. „Мура“, вх. 2, ет. 8, предмет на АЧОС №10393/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 53 160,00 лева, без дължими данъци и такси.

5. Дава съгласие за извършване на продажби на посочените жилищни имоти – частна общинска собственост, на настанените в тях наематели, както следва:

5.1. СОС с идентификатор 63427.4.210.7.10 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №10, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 61,34 кв.м., заедно с прилежащите изба №9 с площ от 5,44 кв.м. и 4,23% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №6, бл. „Таня“, вх. 1, ет. 4, предмет на АЧОС №10366/08.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на С. А. Д. на цена 73 415,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.2. СОС с идентификатор 63427.7.385.2.36 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №8, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 80,71 кв.м., заедно с прилежащите изба №2 с площ от 2,54 кв.м. и 1,908% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №6, бл. „Кремена“, вх. 2, ет. 1, предмет на АЧОС №9715/10.03.2020 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Г. С. Д. на цена 103 787,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.3. СОС с идентификатор 63427.7.357.5.61 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №25, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,22 кв.м., заедно с прилежащите изба №26 с площ от 2,11 кв.м и 0,428% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, бл. „Мура“, вх. 2, ет. 8, предмет на АЧОС №10393/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Ц. П. Е. на цена 53 160,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)