Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 997 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.), Общинският съвет реши:

І. Запазва дейността на „Звено за услуги в домашна среда“, разкрито по схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“ като от 01.05.2014 г. продължава да функционира към Домашен социален патронаж – Русе, като общинска дейност за срок не по-малък от 1 година от датата на одобрение на окончателния доклад по изпълнение на проекта.
ІІ. Променя структурата на Домашен социален патронаж – Русе, определена с Решение № 276, взето с протокол №13/12.07.2012 г.на Общински съвет Русе, като разкрива Звено за услуги в домашна среда и увеличава числения състав на Домашния социален патронаж с 21 щатни бройки, от които: 1 социален работник, 17 домашни помощника и 3 социални асистенти, считано от 01.05.2014 г.
III. Определя капацитет на „Звеното за услуги в домашна среда“ от 50 потребители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)