Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 997 Прието с Протокол № 39/15.11.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №33/04.10.2018 г. на Комисията по общинска собственост, скица-проект за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-1875/18.07.2018 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР на УПИ XIX-583 в кв. 747 по регулационния план на град Русе, Общинският съвет реши:
1. Обявява придаваем терен от 5 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.5.597 – ул. „Сърнена гора“, град Русе, придаван към УПИ XIX-583 в кв. 747, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-01-1875/18.07.2018 г. на Кмета на Община Русе, за частна общинска собственост.
2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 5 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.5.597 – ул. „Сърнена гора“, град Русе, приобщен към УПИ XIX-583 в кв. 747 по регулационния план на град Русе на Гюнай Ахмедов Мехмедов и Ренгинар Юсеинова Мехмедова, след заплащане на Община Русе цена в размер на 736,00 лева (седемстотин тридесет и шест лева) и дължимите данъци и такси.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)