Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 997

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.79 от АПК, Общинският съвет:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, както следва:
§ 1. Изменя чл.2, ал.6, както следва:
В алинея 6 се създава нова точка 6.4 със следния текст:
„6.4. За спортните обекти който не се ползват целогодишно за периода 01.10 – 30.04 на годината се заплащат 50 % от договорената наемна цена.”
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение влиза в сила от 01.11.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)