Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 998 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.5 и 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе реши:

I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 20.09.2022 г. (вторник) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, и резервна дата за заседанието на 20.10.2022 г. (четвъртък) от 11,00 часа, оправомощава г-жа Магдалина Илиева – Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.
II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 20.09.2022 г. (вторник) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, и резервна дата за заседанието на 20.10.2022 г. (четвъртък) от 11,00 часа, както следва:

  1. Приемане на решение на основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, за препоръчителната вноска на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2023 година в размер на 25 000,00 лева /двадесет и две хиляди лева/.
  2. Други.
    III. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 20.09.2022 г. (вторник) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, и резервна дата за заседанието на 20.10.2022 г. (четвъртък) от 11,00 часа, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)