Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 998 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл.110,ал.1,т.3, чл.136, ал.1 и чл.134, ал.2, т.6, от ЗУТ и по заявление с вх. №УТ-17-5/28.01.14 г., Общинският съвет реши:

Одобрява ПУП-ИПУР на ул. „Чипровци” – от ул. „Шипка” до ул. „Тича”, Изменение на план за регулация за части от квартали 721, 722, 728, 729, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 741, 752, 753 и 754, План за застрояване на УПИ – за обществено обслужваща сграда в кв.752 и Изменение на план за регулация на УПИ ІІ-за детско заведение и План за регулация и застрояване на ново УПИ – за обществено обслужване в кв.753 по плана на гр. Русе, по следните позиции:
1. Одобрява изменение на план за улична регулация на ул. „Чипровци”, отразени с кафяв цвят в следните участъци:
– от о.т. 10195 до о.т. 10478 / заличава се о.т. 10196/;
– от о.т. 8576 до о.т. 10195 / заличават се о.т. 10199 и 10198/ и се съдават нови о.т. 10480 и 10479;
– Заличава оста на ул. Чипровци от о.т. 8587 до о.т. 8612 / през 8586, 8585, 8584, 8583, 8582, 8581, 8580, 8611 и 10197/, като се създава нова ос от о.т. 10488 до о.т. 8613 / през нови о.т. 10487, 10486, 10485, 10489, 10484, 10483, 10482, 10476 и 10475/;
– Одобрява кръгова ос за кръстовището на улици Чипровци, Димчо Дебелянов и Пейо Яворов от о.т. 10479 през 10478, 10477, 10476, 10475 до о.т. 10479;
– Одобрява паралелна ос от о.т. 10447 до о.т. 10482 /през нова о.т. 10481/;
2. Одобрява нова улична ос по ул. Лисец от о.т. 10481 до о.т. 8574, отразена с кафяв цвят.
3. Заличава оста на ул. Сърнена гора от о.т. 8502 до о.т. 8601, като се създава нова ос от о.т. 10484 до о.т. 8602, отразена с кафяв цвят.
4. Одобрява нова улична ос по ул. Вискяр планина от о.т. 10474 до о.т. 10494 / през нови о.т. 10459, 10458 и 10457, отразена с кафяв цвят.
5. Одобрява изменение на план за улична регулация на ул. „Шипка”, като промените са отразени с кафяв цвят в следните участъци:
– Заличава улична ос от о.т. 8664 до о.т. 8665;
– Заличава улична ос от о.т. 8666 до о.т. 8673/ през о.т. 8667, 8668, 8670 и 8672/;
– Заличава улична ос от о.т. 8669 до о.т.8678 / през о.т. 8693/;
– Заличава улична ос от о.т. 8671 до о.т.8675 / през о.т. 8826/;
– Одобрява нова улична ос от о.т 10452 до о.т. 10457 / през нови о.т. 10460, 10459 и 10458/;
– Одобрява нова улична ос от о.т 10494 до о.т. 10472 / през нови о.т. 10461, 10462, 10463, 10464, 10465, 10466, 10467, 10493, 10468, 10469,10470 и 10471/;
6. Заличава част от улична ос по ул. Згориград от о.т. 8649 до о.т. 8693 / през о.т. 8692/ и приема нова, отразена с кафяв цвят от о.т. 8649 до нова о.т. 10472.
7. Одобрява изменение на улично регулационната линия на кв.732, отразено с кафяв цвят в ПИ 63427.5.409 по КККР на гр. Русе.
8. Одобрява изменение на улично регулационната линия на кв.729, отразено с кафяв цвят и за УПИ ІІ-4498 – за детско заведение/по изградена съществуваща масивна ограда/.
9. Одобрява изменение на улично регулационната линия на кв.728, отразено с кафяв цвят, към ул. Чипровци и за УПИ І-4848 и ПИ 63427.5.428 по КККР на гр. Русе.
10. Одобрява изменение на улично регулационната линия на кв.722, отразено с кафяв цвят, към ул. Чипровци и за ПИ 63427.5.431 по КККР на гр. Русе.
11. Одобрява изменение на улично регулационната линия на кв.721, отразено с кафяв цвят, към ул. Чипровци и за ПИ 63427.5.439 по КККР на гр. Русе.
12. Заличава се бордюрната линия в участъка от о.т. 8590 до о.т.8593 от северната страна на участъка между ул. Сини камъни и ул. Герлово, одобрява се нова отразена със зелен цвят и се обособява зона за паркиране с габарит 5/45 м в терена на ПИ 63427.5.673, кв.738.
13. Одобрява изменение на бордюрната линия в участъка от о.т. 8599 до о.т.8592 от северната страна на участъка между ул. Сакар планина и ул. Сини камъни. Одобрява нова отразена със зелен цвят и се обособява зона за паркиране с габарит 5/30 м в терена на ПИ 63427.5.648 по КККР на гр. Русе, кв.740 и 737.
14. Одобрява изменение на бордюрната линия в района на о.т. 8599 за участъка от о.т. 8598 до о.т.8601 заключен между ул. Сърнена гора и ул. Сакар планина, като одобрява нова, отразена със зелен цвят улица, между квартали 736 и 741.
15. Одобрява изменение на улично регулационната и бордюрната линии на кв.735, отразени с кафяв и зелен цвят, към ул. Чипровци и за УПИ I–4519 /СОУ Олимпи Панов /.
16. Одобрява изменение на улично регулационната линия на кв.734, отразени с кафяв цвят, към ул. Димчо Дебелянов и за УПИ I – за поща.
17. Одобрява изменение на улично регулационната и бордюрната линии на кв.733, отразени с кафяв и зелен цвят, в участъка между ул. Димчо Дебелянов и ул. Чипровци, а в района на о.т. 8615 – само улично регулационната линия. Одобрява изменение на границите на УПИ I – за озеленяване. Обособява се зона за паркиране с габарит 5/60 м пред входове 6, 7, 8 и 9 на бл. Ив. Дечев, в терена на ПИ 63427.5.450 по КККР на гр. Русе.
18. Одобрява изменение на улично регулационната линия на кв.752, отразени с кафяв цвят, от северната страна на участъка между ул. Вискяр планина и ул. Димчо Дебелянов /от о.т. 10474 до о.т. 8622 / през о.т. 8621 и о.т. 8689/. Одобрява изменение на УПИ II – за комплексно застрояване.
19. Одобрява изменение на улично регулационната и бордюрната линии на кв.753, отразени с кафяв и зелен цвят, в участъка между ул. Шипка и ул. Петрохан, а в района на о.т. 8622 – само улично регулационната линия. Одобрява измениние на границите на УПИ I-5131. От УПИ II – за детско заведение си обособяват два нови урегулирани поземлени имота: IV – за детско заведение с площ 5894 кв.м. и V – за обществено обслужване с площ 2040 кв.м. Обосовява се нов урегулиран поземлен имот VI – за озеленяване с площ 1069 кв.м.
20. Одобрява изменение на улично регулационната и бордюрната линии на кв.754, отразени с кафяв и зелен цвят, в участъка между ул. Петрохан и ул. Шипка и североизточната бордюрна линия по ул. Згориград /от о.т. 8649 до о.т. 8648/. Одобрява изменение на границите на УПИ I – за озеленяване, с нова площ 1206 кв.м. Одобрява изменение на границите на УПИ IV – 4757 и V – 5139 с площ 2514 кв.м. Обособява се нов урегулиран поземлен имот VI – за обществено обслужване с площ 1082 кв.м.
Изменят се частично подробните устройствени планове одобрени със Заповеди № 2860/17.05.2002 г.-ПУР и обекти на публичната общ. собственост, № 2861/17.05.2002 г.-ПУР и Решение №228/21.06.2012 г. на Общински съвет – Русе – ПУР, ИПУР.
В кв. 752
21. Одобрява план за застрояване на УПИ ІІІ-за общественообслужваща сграда се приема ново общественообслужващо застрояване на по 5 метра от двете улично регулационни линии и на 5м. и 3 м. от регулационната линия на запад и на югозапад. Одобрява зона за застрояване /Жг/, етажност до 15 етажа и височина до 43 метра.
В кв. 753
22. Одобрява план за застрояване на УПИ ІV-за детско заведение относно нова общественообслужваща сграда /детско заведение/ долепена източно до съществуващата сграда на детска градина и разположена на по 6 метра от вътрешните регулационни линии към УПИ ІІІ-4736-за трафопост и на по 15 метра от вътрешните регулационни линии на изток и на югоизток.
23. Одобрява план за застрояване на УПИ V-за обществено обслужване относно две нови общественообслужващи сгради разположени на 5 метра от улично регулационната линия, на 6 метра от регулационната линия към УПИ ІV-за детско заведение и свободно спрямо останалите регулационни линии. Одобрява ограничителна линия на подземно застрояване по регулационните линии на имота.
В УПИ ІV-за детско заведение и УПИ V-за обществено обслужване одобрява зона за застрояване /Жг/, етажност до 15 етажа и височина до 43 метра.
24. Одобрява план за застрояване на УПИ VІ-за озеленяване в кв.753 относно свободно разположен трафопост.
В кв. 754
25. Одобрява план за застрояване на УПИ VІ-за обществено обслужване в кв.754 относно нова обществено обслужваща сграда с ограничителни линии на застрояване свободно разположени на 5м. от улично регулационните линии и на 6м. от страничната регулационна линия към УПИ ІІ-4746.
За УПИ VІ-за обществено обслужване одобрява зона за застрояване /Жс/, етажност до 5 етажа и височина до 15 метра.

Решението може да се оспори в 30-дневен срок от обнародването в ДВ чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)