Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 998 Прието с Протокол № 39/15.11.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 от Закона за собствеността, чл.8, ал.1, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.34, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, протокол №31/02.08.2018 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за прекратяване на съсобственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г., като включва продажба на 142/997 идеални части от УПИ VII-401, кв.61, целия с площ 997 кв.м. по регулационния план на с. Сандрово, община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №6045/22.07.2009 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 2012,00 лева.
2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Общината, представляващ 142/997 идеални части от УПИ VII-401, кв.61, целия с площ 997 кв.м. по регулационния план на с. Сандрово, община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №6045/22.07.2009 г. от „Глобал Стракчърс“ ООД, ЕИК 117625776, на цена от 2012,00 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси по сделката са за сметка на купувача на общинския дял от правото на собственост спрямо имота.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)