Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 998

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 998
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.223, ал.1 ТЗ и чл.17, ал.7 от Устава на ПФК “Дунав–Русе” АД, общинският съвет реши:

1.Предлага на Управителния съвет на ПФК “Дунав–Русе” АД да свика извънредно Общо събрание на 29 септември 2006 г. в 11 часа в седалището на дружеството: Русе, квартал “Здравец”, стадион “Дунав”, при следния дневен ред:

1.1. Приемане на решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация;
1.2. Избор на ликвидатор.

2. Определя г-н Галин Ганчев – общински съветник за представител в Общото събрание на ПФК “Дунав–Русе” Ад, като го упълномощава да гласува, както следва:

– по т.1.1. – “за”;
– по т.1.2. – да предложи за ликвидатор Руска Михайлова – член на Управителния съвет.

3. Задължава кмета да поиска свикване на Общо събрание чрез РОС (съгласно чл.223, ал.2 ТЗ), ако то не бъде свикано и проведено съгласно т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/