Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 999 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията; във връзка с раздел І, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 4, т. 30.3 и ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 28.11.2022 г. до 03.01.2023 г. включително, на части от терен – публична общинска собственост, в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, обозначени с номера „К-1 и 2“, всеки с размери 2,00/ 5,00 м, за поставяне на преместваем обект – мобилна каравана за бързо хранене, заедно с прилежаща площ, към всеки един терен поотделно, за разполагане на маси, означени с номера „ЗМ-1 и 2“, съобразно Подробна схема по чл. 56 от ЗУТ за временен Коледен базар в Зона „Б“, пл. „Свобода“, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2022 г. и Разрешение за поставяне №83 от 15.06.2022 г. на Главния архитект на Община Русе, с обща площ на всеки терен поотделно за разполагане на каравана с площ за маси 26,00 кв. м, отдавани под наем като заведение за бързо хранене с алкохол, с начална тръжна наемна цена за целия терен заедно с прилежащата площ за маси – 589,00 лв. (Петстотин осемдесет и девет лева) без включен ДДС за всеки терен, за целия период.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)