Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 999 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.110,ал.1,т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-15/28.03.14 от Евгени Маринов Игнатов, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.167.26 в землището на кв. Средна кула, гр. Русе, находящ се в местността „ДЗС-Птичарника“;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.167.26 в землището на кв. Средна кула, гр. Русе, находящ се в местността „ДЗС-Птичарника“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)