Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 999

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 999
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал.6, т.1 от ЗОС, във връзка с чл. 83 от ЗУТ , Общинският съвет реши:

1. Учредява в полза на МРРБ безвъзмездно право на строеж за срок до 31.12.2010 г. за обектите описани в списък-приложения от компонентите.

1.1. Обновление и разширение на вътрешната канализационна мрежа на гр. Русе .
1.2. Обновление и разширение на канализационната мрежа.
1.3. Изграждане на пречиствателна станция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/